regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://lucalongboards.com/
prowadzonego przez Łukasza Grzywacza

§ 1

[Definicje]
Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:
1.Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni
w Cenie podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2.Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadającą pełną
lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
3.Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego
ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta.
4.Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
5.Koszcie dostarczenia – rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy
do Klienta, jeżeli dostarczenie to nie stanowi przedmiotu odrębnej Usługi świadczonej przez Sprzedawcę.
6.Przedsiębiorstwie Transportowym – rozumie się przez to wszelki zewnętrzny
w stosunku do Sprzedawcy podmiot, za którego pośrednictwem lub przy pomocy którego Sprzedawca realizuje obowiązek wydania Towaru Klientowi.
7.Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8.Sklepie Internetowym - rozumie się przez to działający pod adresem http://lucalongboards.com/ serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

9.Sprzedawcy – rozumie się przez to Łukasza Grzywacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Grzywacz z siedzibą w Cieszynie, pod adresem: ul.Henryka Sienkiewicza 17/3, 43-400, Cieszyn, Polska,  REGON: 361209387, NIP: 6772162415.

10.Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.

11.Towarze – rozumie się przez to rzecz ruchomą wymienioną i opisaną w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.
12.Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usług zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13.Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
14.Indywidualnym Profil Klienta - rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego za pomocą, którego Klient może m.in. składać Zamówienie, zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienie, dokonać zmiany hasła. Dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Klienta.

§ 2
[Postanowienia ogólne]
1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów, uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
2.Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3.Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:
- telefoniczną: +48 501 584 963,
- poczty elektronicznej: info@lucalongboards.com,

- pocztową: Łukasz Grzywacz, ul.Henryka Sienkiewicza 17/3, 43-400, Cieszyn, Polska

4.Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
5.Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
6.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3
[Rejestracja]
1.W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://lucalongboards.com/konto/rejestracja (dalej: formularz rejestracyjny) podając co najmniej następujące informacje:
a.)imię i nazwisko,
b.)adres poczty elektronicznej (e-mail),
c.)hasło.
2.Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta, za którego pomocą może składać zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym.
3.Klient może dokonać zmiany podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta lub zmiany podanych informacji powinien on przesłać na adres info@lucalongboards.com prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta lub zmianę podanych informacji.

§ 4
[Składanie zamówienia]
1.Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem
i akceptacja jego postanowień.
2.Do składania zamówień na Towar lub Usługę w Sklepie Internetowym uprawnieni są:
a)Klienci zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,
b)Klienci niezarejestrowani, tj. nieposiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
3.Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia Towaru, wybranie rodzaju płatności, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „Zamawiam i płacę”.
4.Klient niezarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego Towaru
do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia, sposobu płatności, podanie danych kontaktowych, określenie Klienta, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „Zamawiam i płacę”.
5.W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
6.Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym fakcie na stronie Sklepu Internetowego.
7.Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w Regulaminie.
8.Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego bądź poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.
9.Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

§ 5
[Wydanie Towaru]
1.Wydanie Towaru Klientowi może nastąpić za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego.
2.Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Towaru poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia. Klient jest zobowiązany podać w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w ustalonym miejscu i czasie.
3.Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
4.Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz Kosztów dostarczenia.
5.Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego wynosi odpowiednio:
a)Przesyłka krajowa (DPD Polska Sp. z o.o.) – 10,00 zł brutto
b)Przesyłka zagraniczna – Unia Europejska (DPD Polska Sp. z o.o.) – 140,00 zł brutto
6.W razie przesłania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego zaleca się, aby Klient w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego zbadał przesyłkę czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego, który dostarczył towar oraz o ile to możliwe wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia i poinformowanie o tym Sprzedawcy.
7.W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę,
w szczególności siły wyższej, a które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie Towaru.
8.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar wywołane działaniem Przedsiębiorstwa Transportowego podczas transportu
lub rozładunku Towaru.

§ 6 [Płatności]
1.Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym sposobem dostarczenia Towaru. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie przypisanych do danego Towaru Klient będzie zobowiązany wyłącznie wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
2.Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi dokument zapłaty za Towar lub za Usługę. W przypadku, gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar Sprzedawca może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary.
3.Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.
4.W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu płatności przysługuje Klientowi.
5.Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:
a)przedpłata na rachunek bankowy za pomocą serwisu PayU oraz Paypal Sprzedawcy,
b)płatność kartą kredytową lub debetową za pomocą serwisu PayU oraz PayPal.
6.Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 7
[Odstąpienie od umowy]
1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Towar
bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych
w informacji, o której mowa w ust. 2.
2.Informacje dotyczące sposobu i terminu odstąpienia od Umowy przez Konsumenta znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany
w informacji, o której mowa w ust. 2. Konsument może, ale nie musi wykorzystać wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech
i funkcjonalności Towaru.
4.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta zwracany Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.
6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7.Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

§ 8
[Procedura reklamacji]
1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany Towar lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.Jeżeli Towar lub Usługa ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3.Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa
w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi).
4.Reklamacje mogą być składane na adres: Łukasz Grzywacz, ul. Henryka Sienkiewicza 17/3, 43-400, Cieszyn, Polska lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@lucalongboards.com lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie.

§ 9
[Gwarancja jakości]
1.Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary lub Usługi będące przedmiotem Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji udzielonej przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru będącego przedmiotem Umowy.
2.Towary będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
3.W przypadku gdy Towar będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta
na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru, określając jednocześnie okres, na jaki producent lub dystrybutor udziela gwarancji.
4.Sprzedawca wyda Klientowi dokument gwarancyjny. Dane gwaranta, warunki gwarancji oraz uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
5.Sprzedawca może pełnić rolę pośrednika przy realizowaniu przez Klienta uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub Umowy.

§ 10
[Sposoby polubownego załatwiania sporów]
1.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2.Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
3.Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały.
4.Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

§ 11
[Postanowienia końcowe]
1.Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.
2.Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną część Umowy.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta również Ustawy.
4.Załącznikami do Regulaminu są:
a) Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
b) Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
c) Załącznik nr 3 - Druk reklamacyjny, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Data opublikowania regulaminu: 01/05/2017


ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, chyba że:

- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pan Łukasz Grzywacz

ul.Henryka Sienkiewicza 17/3

43-400, Cieszyn

Polska

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (tutaj znajduje się miejsce na określenie przez Państwa rzeczy/towaru, w zakresie których odstępują Państwo od umowy)

Data zawarcia umowy: ____________ data odbioru (ewentualnie): _________________

numer faktury VAT lub innego dokumentu kupna (ewentualnie): __________________

Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________

Adres konsumenta: __________________________

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _______________________

Data: _______________________________

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów